ازدواج موقت خوب است یا بد؟

۸ بازديد
ازدواج موقت خوب است یا بد؟

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ازدواج موقت خوب است یا بد؟

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

 

با وجود این که در کـشورمان ازدواج موقـت هـم مـشروع و هـم قـانونی اسـت، موافقـان ومخالفانی دارد و هنوز در بین مردم رواج پیدا نکرده است علی رغم وجودگرایش به ازدواج موقت میزان شیوع ایـن ازدواج در جامعـه نسبتا کم است همچنین جلوگیری از گناه و فساد، ارضای غرایز جنسی، مقدمـه ای برای ازدواج دائم، آرامش روحی و فکری و فراهم نبودن امکانات لازم برای ازدواج دائم ازعمده ترین دلایـل مطـرح شـدن ازدواج موقت به عنوان راهکاری در این شرایط بـوده اسـت. بـا ایـن اسـتدل ها دولت و سیاستگذاران نظام در سالهای اخیر بادادن مجوز برای ایجاد دفاتر ثبـت ازدواج موقـت، تبلیغات رسانه ای و راه اندازی سایتهای مختلف اینترنتـی بـه گـسترش و تـشویق ازدواج موقت به عنوان حل مسئله ازدواج جوانان پرداخته شده است.در ادامه به موضوع ” ازدواج موقت خوب است یا بد؟ “ خواهیم پرداخت.

مخالفان و موافقان ازدواج موقت
ازدواج موقت خوب است یا بد؟
ازدواج موقت به رغم تردیدناپذیری آن از نگاه فقه شیعه، در چند دهه اخیر یکی از مسائل چالش برانگیز اجتماعی – فرهنگی بوده است .ودارای موافقان و خالفان بسیاری است که هرگروه دلایل خاص خود را برای نوع نگرش خود به ازدواج موقت دارند.
مخالفان
به نظر این دسته از کارشناسان است رواج ازدواج موقت باعث شیوع در سطح بیشتر فساد جامعه می دانند.از سوی دیگر، نسبت به فلسفه وجودی ازدواج موقت ، عادلانه بودن، امكان پذیری، پیامدهای منفی فردی ، خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی آن مخالفتهایی صورت گرفته است مخالفین. ازدواج موقت بر این باورند ازدواج موقت یك حكم مقطعی و اضطراری در اسلام بوده و نمی تواند به عنوان راهکاری همیشگی مورد استفاده قرار گیرد. ازدواج موقت میتواند موجب ترویج فحشاء، بی-بندوباری، هوسرانی و عیاشی در جامعه شود .
این گونه ازدواج در واقع با سرپوش گذاشتن روی ارتباطات نامشروع موجب سوءاستفاده مردان متأهل با انگیزه كامیابی جنسی و شده تمایل به ازدواج دائم را در بین جوانان كاهش می دهد همچنینپایمال شدن حقوق زنان ومحرومیت آنان از  حمایت های قانونی توام با مشكلات حقوقی، اخلاقی، و اجتماعی فرزندان حاصل ازازدواج موقت از دیگر دلایل مخالفت با این پدیده است.
موافقان
برخی دیگر بر این باورند كه ترویج و تشویق به ازدواج موقت تنها راه جلوگیری از فساد روزافزون جامعه و كنونی جلوگیری از شیوع بیماریهایی مانند ایدز است. پیشنهاددهندگان و مدافعان ترویج ازدواج موقت معتقدند كه گرچه ازدواج دائم بهترین روش برای هدایت غرایز ذاتی و فطری انسان است، اما از یکسو مسئولیت دائمی و محدودیتهای ایجاد شده برای زوجین در ازدواج دائم و از سوی دیگرافزایش سن ازدواج به دنبال تغییرات اقتصادی – اجتماعی شدید، احتمال ازدواج دائم جوانان را دربحرانی ترین و حساس ترین دوران فعالیت غریزه جنسی، تا حدود زیادی كاهش داده است.
شالوده موافقان اندیشه ازدواج موقت آن است كه نیاز جنسی واقعیتی غیرقابل انكار است، اما در شرایطی که ازدواج دا ئم در دوران حاضربا مشکلاتی روبه رو است ، ازدواج موقت (در صورتی که مورد سوء استفاده قرار نگیرد)بهترین گزینه است. همچنین نرخ بالاتر مرگ و میر مردان بر در بیماری اثر حوادث ، وافزایش نیز وسوانح، میزان طلاق در زوجهای جوان، موجب پایین آمدن سن بیوگی زنان ایرانی درسالهای اخیر شده است ازدواج می موقت تواند بخشی از مشكلات این گونه زنان را حل نموده و از انحراف احتمالی این افراد جلوگیری کند.
 
 
ازدواج موقت در زمان مجردی
ازدواج موقت خوب است یا بد؟
افـراد مجرد بیشتر از افراد متأهل نسبت به ازدواج موقت گرایش و نگرش مثبت دارند.سـن ازدواج در جامعه رو به افزایش است. در حال حاضر بیشتـر جوانـان قبـل از ۲۵ سـالگی شرایط  ازدواج ندارند، یـا مـشغول تحـصیل هـستند و یـا از نظـر اقتـصادی یـا اشـتغال بـامحدودیت مواجهند در حالی كه حداقل از سن ۱۵ سالگی به بلوغ جنسی رسیده اند. تحمل حداقل ۱۰ سال محرومیت جنسی سخت و اقدام به ارتباط جنسی خارج از ازدواج نیـز بـامشكلات قانونی، شرعی و خانوادگی مواجه است و لذا ازدواج موقـت مـیتوانـد یـك راه خوب برای ارضای جنسی، رفع نیازها و كاهش مشكلات جنسی برای آنها باشد تا زمانیكه فرصت و امكان ازدواج دائم را به دست آورند.
ضمن ایـن كـه انتخـاب همـسر دائمـی مناسب در شرایط متغیر و پیچیده فعلـی بـا سـختی هـایی مواجـه اسـت و ازدواج موقـت میتواند یك روش آزمایش یا یك زندگی آزمایشی بین دو نفر باشد كه به صورت قـانونی و مشروع با همدیگر باشند و چنان چه پس از طی ایـن دورة آزمایـشی همـدیگر را بـرای ازدواج دائمی مناسب تشخیص دادند نسبت به آن اقدام كنند و این روش میتواند حتی بركاهش طلاق به ویژه در سالهای اول ازدواج كه معمولاً از نظر آماری برافراشتگی فراوانی دارد كمك كند. نتایج حاصل از پژوهشها نیز این موضوع را تایید می کنند برای مثال ساكنین در مناطق جنوبی شهر كه از قشرهای متوسط و عمـدتاً ضـعیف از نظـر اقتـصادی تركیب یافته اند بیشتر گرایش یا نگرش مثبت نسبت به ازدواج موقت نشان دادند. البته این یافته دلیل دیگری نیز میتواند داشته باشد و آن این كه افراد ساكن در شـمال شـهر كـه ازموقعیت اقتصادی بالایی نیز برخوردار هستند شاید كمتر نسبت بـه ارزشهـای مـشروع و قانونی توجه نشان دهند و بخواهند نیازهای جنسی خود را از طریق راههای غیر مشروع و آزادانه تر مرتفع نمایند.
 
 
ازدواج موقت در زمان متاهلی
ازدواج موقت برای مردان متاهل می تواند یک تهدید برای زندگی دائم و قبلی آن ها به حساب آید و همین امر موجب آسیب به همسر و فرزندان در زندگی قبلی این دسته از مردان شود این حالت زمانی اتفاق می افتد که مرد بدون اجازه همسر و فرزندان این عمل را انجام دهد.مردانی که در زندگی مشترک خود بیش فعال جنسی و تنوع طلب هستند دست به ازدواج موقت می زنند که در سایه آن نیاز جنسی خود را هر چه بیشتر ارضا کنند در این بین ممکن است که از لحاظ اقتصادی خانواده قبلی خود را دچار مشکل کنند و همچنین همسر خود را با مشکل کمبود عاطفه مواجه کنند. رواج این موضوع در جامعه موجب می شود زنانی که مشکلات مالی دارند بتوانند مشکلات خود را از این طریق ازدواج با افرادی که از لحاظ مالی وضعیت نسبتا خوبی دارند رفع کنند و مردان در قبال این کار نیاز خود را برطرف کنند که این باعث گسترش بی بندوباری ، هوسرانی ، تنوع طلبی خواهدشد.
فواید ازدواج موقت
ازدواج موقت خوب است یا بد؟ازدواج موقت خوب است یا بد؟
بنابراین ازدواج موقت با هدف پیشگیری از آلودگی ها، هرج و مرج جنسی، محرومیـت جنسی و كاهش فشار ناشی از آن و به ویژه برای كسانی كه به ناچار مجبورند مدتها دوراز همسر خود باشند مطرح شده است. استناد مشروع بودن ازدواج موقت به آیه ۲۴ سوره نساء از قرآن است. در این آیه آمده است: پرداخـت مهریه آن زنـانی كـه بـا آنـان ازدواج موقت میكنید بر شما واجب است . ازدواج موقت بـاازدواج دائم در زمینه های تعداد زنانی كه میتوانند به عقد موقت مرد درآیند، تعیـین مـدت ازدواج، قابلیت و سهولت در فسخ و انحلال ازدواج از سوی طـرفین، عده كوتـاه مـدت،ضرورت ذكر مهر و نداشتن تعهد نفقه تفاوتهایی دارد.
با وجود ویژگیهایی كه این نوع ازدواج دارد و میتواند موجب كاهش ناامنی جنـسی،تجاوز جنسی و روابط نامشروع شود و آسیب های اجتماعی از جمله فحـشاء را در جامعـه كاهش دهد، میتواند مقدمه ای برای ازدواج دائم شود و برای كسانی كه نمیتواننـد ازدواج دائم داشته باشند كمك كند و مهمتر از آن تاییدیه مذهبی در ایـن زمینـه وجـود دارد، ایـن نوع از ازدواج در كشور كمتر ترویج شده است و عموماً به صورت پنهانی انجام میشود و موانع فرهنگی و خانوادگی از سوی حدود ۷۰ درصد ابراز شده است.
 
 
آسیب های ازدواج موقت در زنان بیشتر است یا مردان؟
میتوان گفت كه وضعیت موجود ازدواج موقت بیشتـر بـه نفع مردان است تا بتوانند تنوع طلبی جنسی خود را ارضاء كنند یا اگر هایپر سكس هستند و همسرشان جوابگوی نیازهای جنسی آنها نیست، نیازهایشان را رفع كنند یـا در مـواقعی كه از همسرشان دور شده اند، در مأموریت به سر میبرنـد و… بتواننـد از انحـراف جنـسی جلوگیری كنند و نیازهای خود را از نظر جنسی از راه مشروع و قانونی ارضاء نمایند.
البته که زنان نیز میتوانند از ازدواج موقت سود ببرند هر چند صدور مجوز ازدواج موقـت بـرای دختران از سوی خانواده بسیار سخت و شاید در بـسیاری از مـوارد غیـر ممكـن بـه نظـر میرسد ولی برای زنانی كه به دلایل فوت همسر، بالا بودن سن، طـلاق و یـا علـل دیگـرامكان یا فرصت ازدواج دائم ندارند، ازدواج موقت فرصت مناسبی برای آنها خواهـد بـود تا نیازهای خود را از نظر داشتن همسر رفع نمایند.باوجود آن بیشتر افـراد بـه دلیـل تاییدیه مـذهبی ازدواج موقـت آن را تأییـدمی كنند چرا كه مردم ایران پایبندی بیشتری به معیارها و ارزشهای مذهب نشان میدهند.شاید روش یا نوع دیگر ازدواج ، كه مشروعیت مذهبی نداشت اصلاً مورد توجه مردم قـرارنمی گرفت برای مثال روابط آزاد جنسی كه در برخی از كشورها رایج است در بـین مـردم كشور ایران بسیار محدود و در مقایسه با كشورهای دیگر ناچیز است.
 
 
دلایل مردان و زنان برای گرایش به ازدواج موقت
ازدواج موقت خوب است یا بد؟
بررسی تفاوت های جنسیتی در دلایل تمایل به انجام ازدواج موقت، می تواند به روشن تر شدن ابعاد موضوع مورد بحث كمك نماید به نظر می رشد تعدادی از زنان که حاضر به انجام ازدواج موقت می شوند :دلایلی همچون نیازهای مالی، بی حمایتی در اجتماع، نداشتن سرپناه و ناامنی های موجود در جامعه تن به این ازدواج می دهند چنانکه نتایج برخی از پژوهش های انجام شده حاكی از آن است كه بین بالا بودن سطح نیازهای اقتصادی، امنیتی، جنسی و فرهنگی با نگرش مثبت زنان نسبت به ازدواج موقت ، رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته است  همچنین ازدواج های صیغه ای توسط زنان عمدتابخاطر نداشتن سپرست و عدم حمایت های اجتماعی رسمی (از سوی نهادهای دولتی ) و یا غیررسمی (از سوی خانواده وصورت گرفته ) خویشاوندان است.
این در حالی است كه بررسی دلایل گرایش مردان به ازدواج موقت،نشان می دهد كه به علت فراهم نبودن امكان ازدواج دائم و سهولت ازدواج موقت مجرد،مردان مقیدبه اندیشه های دینی، ممكن است تمایل به انجام ازدواج موقت پیدا كنند . علاوه بر این، مردان متأهلی كه پایبندی و تعهد خانوادگی ضعیفی دارند به دلیل تنوع ، هوسرانی طلبی، ، و فرار از پذیرش مسئولیت زندگی خانوادگی دوم، به انجام ازدواج موقت گرایش پیدا می کنند.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ازدواج موقت خوب است یا بد؟

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل

شما می توانید در قسمت دیدگاه سوالات خود را با مشاوران ما درمیان بگذارید … 


 
 
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.