انواع کودک آزاری و علل آن

۸ بازديد
انواع کودک آزاری و علل آن
 
 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع کودک آزاری و علل آن

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل


 
کودک آزاری یکی از معضلات شایع و پیچیده روانی اجتماعی جامعـه امـروزی اسـت. ایــن پدیــده و تجربیــات نــاگوار دوران کــودکی دارای آثــار و پیامــدهای دراز مــدت و ناخوشایندی بر تحول وسازگاری شخصیت در دوران بزرگ سالی است . کودک آزاری طیف گسترده ای داشـته و در هـر جامعـه ای، دارای شـدت و ضـعف است. درمجموع، کودک آزاری به روشهای مختلـف ازجملـه کـار،اسـتثمارکردن، ایـذایی کودکان توسط والدین یا ناپـدری و نامـادری یـا نـابرادری و نـاخواهری، نظـام آموزشـی ناکارآمد و … ظهور می یابند.
بدرفتاری با کودکان از دیدگاه های مختلف قانونی، پزشکی، اجتماعی و… تعریف شـده است و شامل هرگونه بدرفتاری جسمی و جنسی و روانی با کـودک یـا غفلـت فـرد بـالغ بالای ۱۸ سال از کودک زیر ۱۸سال است. معیار قضاوت بدرفتاری معمـولاً قـضاوت اجتماعی یا به عبارت دیگر، همه اعمال خشونت آمیز یا غیرخشونت آمیز یا غفلت است کـه کودک را در معرض خطر قرار می دهد.در ادامه به موضوعانواع کودک آزاری و علل آن خواهیم پرداخت.
انواع کودک آزاری
انواع کودک آزاری و علل آن
امروزه كـودك آزاری بـه عنـوان يكـي از اولويـت هـا و مـسائل اجتماعی، بهداشتي و درماني در كشور های مختلف جهان مطرح اسـت. كـودك آزاري از هر نوع آن جسمي، جنسي، بي توجهي و غفلت، عاطفي در جوامـع مختلـف مـذموم است و در بسياري از كشورها جرم تلقي ميشود و براي مرتكب آن عواقـب قـانوني درنظر گرفته شده است.
جسمی
کودک آزاری جسمی عبارت است از هر نوع آسیب فیزیکی به کودک که موجب کبود شدن بدن، زخم شدن ، شکستگی ، درد و انواع جراحات و… در اعضای بدن او  گردد. همچنین شامل هرگونه لطمه یا آزار بدنی به کودک مانند سوزاندن ، پرتاپ کردن ، هل دادن ، خفه کردن و … میباشد.
جنسی
در سوء استفاده جنسی از کودک ، یک نوجوان یا فرد بزرگسال از کودک برای تحریک و ارضای جنسی خود استفاده می‌کند که پیامدهای مخربی برای کودک به همراه دارد. این فرایند کاملا به زور و اجبارخواهد بود. شاید جالب باشد که بدانید بیشترین آزار جنسی از سوی اطرافیان کودک صورت می گیرد یعنی افرادی ک به راحتی به کودک دسترسی دارند.
آزار های جسی طیف گسترده ای از رفتارها را شامل می شود که شامل لمس و نوازش کردن اندام جنسی، تماس جنسی دهانی، مقعدی و تناسلی، نمایش فیلم های مستهجن، عورت نمایی که در قالب تجاوز، تعرض جنسی، زنا با محارم، لواط، روسپیگری استثمار و خودفروشی کودکان انجام میشود. متاسفانه چیزی که جای تاسف بسیار دارد درخفا ماندن این نوع کودک آزاری است که حتی در صورت بیان آن از طرف کودکان به والدین ، والدین به دلیل ترس از آبروی خود آن را به مراجع قانونی گزارش نمی کنند و با اینکار هر روز به تعداد این افراد افزوده خواهد شد.و همین امر راه های پیشگیری از کودک آزاری را مسدود می کند.
روانی
این نوع کودک آزاری که گاهی سوء استفاده روانشناختی نیز نامیده می شود، در تمام انواع کودک آزاری وجود دارد. به عبارتی دیگر علاوه بر آزار جسمی، جنسی و غفلت از کودک رفتارهای دیگری باعث آزار عاطفی کودک می شود.نمونه هایی از کودک آزاری عاطفی شامل تهدید ، تنبیه ، ایجاد وحشت و ترس در کودک و تمسخر کودک است -که باعث میشود بهداشت روان و عملکرد روانشناختی فرد در بزرگسالی تحت تاثیر قرار گیرد.
غفلت
این نوع کودک آزاری ، به معنای عدم رسیدگی به کودک و عدم رفع نیازهای کودک است نیازهایی مانند تغذیه، پوشش، مسکن، بهداشت، آموزش و همچنین بی توجهی به نیازهای روانی عاطفی کودک را شامل می‌شود.این نوع کودک آزاری معمولا غیرعمدی رخ می دهد و بسیار نیز شایع است.
 
 
نشانه های رفتاری کودکان آزار دیده
انواع کودک آزاری و علل آن
 • کاهش عملکردتحصیلی
 • از خواب پریدن های مکرر در طول شب و دیدن کابوس های شبانه با محتوای آزار
 • ترس از لمس
 • پرخاشگری بی دلیل نسبت به اطرافیان
 • مشاهده خون همراه با ادرار کودک
 • مشاهده ورم و خون مردگی و کبودی در اطراف ناحیه تناسلی و یا به طور کل در اعضای بدن
 • ناتوانی در نشستن روی صندلی و یا اشکال در نشستن
 • مشاهده نشانه هایی از افسردگی
 • خیلی کم خندیدن
 
 
علت های کودک آزاری
انواع کودک آزاری و علل آن
اعتیاد والدین
در خانواده هایی كه پدر یا مادر یـا در بـدترین حالـت ممكـن، هـر دو معتـاد هـستند،كودكان در شرایط گوناگون در معرض آزار قرار میگیرند. والدین معتاد قادر نیـستند یـك الگوی رفتاری صحیح را با فرزندان خود دنبال كنند گاهی قبل از استفاده از مـواد مخـدر،یعنی زمانی كه به شدت تحت فشار قرار میگیرند، در برابر كوچكترین عمل فرزندانشـان واكنشی خشن از خود نشان میدهند؛ اما ممكن است پس از مـصرف مـواد مخـدر، یعنـی زمانی كه به آرامش رسیدند، به شكل افراطی به كودكانشان محبت كننـد. فرزنـدان چنـین والدینی هیچگاه مفهوم درست عمل صحیح و غلط را درک نمیكنند اغلب، كودک آزاری را باید نشانه ای از یك اختلال در كل خانواده تلقی كرد و فقـط، بـا درك عواملی كه در رویداد چنین امری دخیل هستند، میتوان اقـدام مناسب بـرای رفـع آن انجام داد. اعتیاد والدین اثـری طـولانی بـر سـلامتی و ایمنـی کودکان دارد . یكی از ریسك فاكتورهای كودك آزاری را وابستگی به مواد و تغییرات خلقی ناشی از آن ذکر کرده اند.مـصرف الكـل و سـایر مـواد از ریسک فاکتورهای کودک آزاری جسمی است.
بیماری های روانی والدین
بسیاری از مطالعات نشان میدهد كه احتمـال كـودك آزاری در والدین با سابقه افسردگی، اضطراب، مشكلات سـلامت روانـی و عمـومی بـیشتـر اسـت. تحقیقات نشان میدهد بین كودك آزاری و مشكلات سلامت روان در والدین، رابطه وجود دارد . به این صورت که پـدرهایی بـا سـابقه مـشكلات روانـی همچـون افـسردگی و اضطراب، كودك آزاری بیشتری مرتكب میشـوند. ایـن پـدرها بـرای حـل مـشكلات درون خانواده غالباً از زور و قدرت بدنی استفاده می كنند. همچنین میان ویژگی های مادر و كودك آزاری رابطه وجود دارد. مادرهای كودك آزار، اغلب دارای مشكلات سلامت روان، به ویژه افسردگی و اضطراب بوده و مهارتهای والدینی ضعیفی دارند.
سایر علل
 • مسئولیت ناپذیری پدر
 • وجود مشكلات فردی والدین نظیر كنترل نكردن خشم
 • آشنا نبودن با توانایی های كودكـان
 • عقایـد و نگـرش آنهـا در مورد كودكان و تربیت آنها از یكسو
 • فشارهای اقتـصادی، اجتمـاعی و سیاسـی
 • تک والد بودن خانواده
 • ویژگی های کودکان مانند بدخلق بودن و نافرمانی از والدین 
 • ضعف و ناتوانی کودک مانند فلج و عقب ماندگی و …
 
 
پیامدهای کودک آزاری 
انواع کودک آزاری و علل آن
پیامدهای ناگوار كودك آزاری تنهـا متوجه كودك و خانواده وی نیست و همه جامعه را در برمی گیـرد، زیـرا كودكـان آزاردیـده امروز، اشخاص آزارگر فردا خواهند بود و این تسلسل همچنان ادامه خواهد داشت.
 • احتمال آزارگر بودن در آینده و انجام خشونت نسبت به سایر افراد
 • كمتر در تعاملات اجتماعی با سـایر كودكان شركت میكنند و سازگاری اجتماعی و تحصیلی این كودكان ضـعیف بـوده و بـه طـور مداوم، از تعاملات دوری میكنند. 
  كودكـانی كـه ازلحـاظ جـسمی و روانـی موردِ غفلت واقع شده اند، نسبت به همسن و سالان خود، در سازگاری شخصی و هیجانی، رشد شخصیت و تعدیل و تنظیم هیجانـات خـود مـشكلات چـشمگیری دارنـد.
 • آزارهـای دوران كـودكی، بـا رفتارهـای ناسازگارانه و ضدِاجتماعی و سازش ناپذیری باهمسالان در نوجوانی رابطه دارد. سرزنش خود و احساس گناه به خاطر حادثه رخداده و مشكل در تنظـیم هیجانـات از دیگـر مـشكلات كودكـان آزاردیده است.
 • كودكانی كه مورد آزار قرار میگیرند، عزت نفس و اعتماد به نفس پایینی دارنـد و خود را كمتر ازدیگران میدانند.
 • كودك آزاری به هر شكل كه صورت گیرد، پیامدها و عواقب نـاگواری دارد؛ امـا خطـر مشكلات عاطفی و سازشـی زیـادتر اسـت.پیامدهای كودك آزاری را میتوان در دو جلوه جسمانی و روانی بررسی كرد:شكستگی هـا،كبودی بدن، معلولیت جسمانی و درنهایت، فوت كودك جلوه های جـسمانی كـودك آزاری است و اختلالات روانی مانند افسردگی ، اضطراب فراگیر ، اختلال استرس پـس از سـانحه ، پرخاشگری و… تظاهرات روانی كودك آزاری مـیباشـد. رفتارهای ضـدِاجتماعی و پرخاشـگری، بـه همـراه تـرس و اضـطراب، پیامدهای دیگر كودك آزاری اسـت. سوءِمـصرف مـواد و الكـل و افـسردگی نیـز از دیگـرمشكلات رفتاری كودكان آزاردیده محسوب میشود.
 • احتمال گرایش به اعتیاد در دوران نوجوانی و بزرگسالی

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع کودک آزاری و علل آن

با مشاوران گروه الومشاوره از تلفن ثابت بدون کد و صفر با شماره زیر تماس بگیرید

9099072958

پاسخگویی از 9 صبح تا 9 شب حتی ایام تعطیل 

 
تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.